دروغی بنام قانون جذب

دروغی به نام قانون جذب -قسمت اول (راز فیلم راز)

/
قانون جذب، حقیقت یا دروغ؟ به عنوان انسان و یک مغزمتفکر باید قب…